سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی زارع مهرجردی – دانشجوی دکتری دانشگاه یزد
اصغر دشتی رحمت آبادی – دانشیار، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک
شهرام طالبی – استادیار، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

به دنبال گسترش صنعت، تقاضا در زمینه ساخت و بکارگیری سیستم های دوار در چند دهه اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در پی این عامل استفاده از انواع یاتاقان ها بعنوان جزء لاینفکی از این سیستم ها نیز توسعه روزافزونی یافته اند. از میان انواع مختلف یاتاقان های ژورنال مورد استفاده، یاتاقان های گازی به علت ویژگی های منحصر بفردی نظیر کارکرد در سرعت های بحرانی وپایین بودن میزان آلودگی و نویز تولیدی طی کارکرد در شرایط بارگذاری خاص خود، نسبت به سایرین از ارجحیت برخوردارند. با توجه به ماهیت روانکار بکار گرفته شده در این یاتاقان ها، پدیدهلغزش روانکار روی دیواره ها امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا دستیابی به نتایج محاسباتی صحیح و منطبق بر واقعیت در ارزیابی اینگونه از یاتاقان ها مستلزم اعمال اثرات لغزش در تحلیل ها خواهد بود. در پژوهش حاضر اثرات لغزش ناشی از طول آزاد میانگین ملکولی بر ویژگی های عملکرد حالت پایدار یاتاقان های ژورنال گازی مدور و غیر مدور دو لب و س ه لب مورد ارزیابی قرار گرفت هاست. برای دستیابی به توزیع فشار ناشی از بارگذاری در فیلم روانکار گازی، معادله رینولدز غیرخطی حاکم بر روانکاری یاتاقا نهای ژورنال گازی با طول محدود با توجه به تغییرات ناشی از اثرات لغزش و اعمال شرایط مرزی با استفاده از روش حل عددی درونیابی مشتق تعمیم یافته بررسی گردیده است. در ادامه پارامترهای عملکرد پایدار یاتاقان بر اساس توزیع فشار حاصل، ارائه گردیده اند. نتایج تضعیف عملکرد یاتاقان های ژورنال گازی مدور و غیر مدور ضمن وقوع پدیده لغزش را نشان م یدهند، هر چند اثرات این پدیده با افزایش عدد تراکم پذیری یاتاقان کاهش قابل توجهی را در پی خواهد داشت