سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

گلزار یونسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

معماری نتیجه برخورد عمل و هنر است دراین تقسیم بندی دوگانه بخش عملی هنری دربرگیرنده مصالح فیزیکی نیازهای کارکردی یعنی تمام دانسته ها و جنبه های ملموس اثر میب اشد درحالیکه بخش هنری صرف آن شامل جنبه های ناملموس و خلاقانه کلی طرح است که به یک بیان ناشناخته ها و امور ذهنی و شخصی طراح را دربرمیگیرند این بخش بنا برمتغیرهای زمان و مکان و یا به بیان بهتر با ویژگیها و شرایط حاکم برآن عصر می تواند بسیار متفاوت و متغیر باشد درهراثر ایده ها و نگرشهای موجود درآن دوره زمانی و مکانی می تواند ذهن طراح را به سمت و سویی خاص پیش برد مفاهیم موجود درهراثر معماری که قابل درک و فهم است بواسطه همین بخش شکل میگیرند بعضی ازا ین مفاهیم بشکلی عام درکلیه اثار معماری مشترک است که میتوان از آنها به مفاهیم پایه در معماری نام برد ولی بخش دیگر را ذهن طراح می بسازد که همانگونه که اشاره شد تابعی از زمان ومکان است همواره درحرفه معماری و هم درآموزش آن مفهوم یابی امری ضروری است. که بواسطه آن می توان آثار مشابهی را خلق کرد و یا به نحوه به انجام رسیدن آن آثار پی برد و شالوده ای ذهنی برای طراحی معماری درآینده ساخت