مقاله آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله گردشگری فرهنگی و مذهبی
مقاله دانشجو
مقاله دانشگاه
مقاله معادله های ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین بیدختی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی نوید
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه گردشگری در تمامی عرصه ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی – اجتماعی بازی می کند. این مقاله با تاکید بر گردشگری فرهنگی و مذهبی همچنین نقش آن بر کارکردهای اجتماعی دانشجویان به بررسی تاثیر این نوع گردشگری بر سرمایه اجتماعی دانشگاه ها در قالب مدل مفهومی پرداخته است. روش بررسی حاضر از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان شرکت کننده در تورهای گردشگری فرهنگی – مذهبی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ هستند. در مجموع ۱۷۵ نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از پرسش نامه محقق ساخته بر اساس ابعاد مدل طراحی شده استفاده شد، تحلیل داده ها نیز به کمک تحلیل عاملی تاییدی انجام پذیرفت. نتایج گویای این مطلب است که گردشگری فرهنگی و مذهبی دانشجویان می تواند با تاثیر بر الگوهای رفتاری، دین داری و تجربه های کسب شده دانشجویان بر میزان سرمایه اجتماعی دانشگاه تاثیر مثبتی داشته باشد.