سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن موسویان – کارشناس حمل و نقل/ اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران

چکیده:

حمل و نقل یکی از اجزای مهم و حیاتی در زمینه زیر ساخت کشور است؛ نقش بارزی در پویاایی ساامانه کشاورزی ایفامی کند امروزه همراه با توسعه شهرها و افزایش شهرنشینی، استماده از شبکه حمل و نقل افزایش یافته است کاهش اثارمخرب ز یستمحیطی ناشی از حمل و نقل، همواره یکی از دلایل بهبود کیمیت محیط زیست بوده است از ایا رو باا ارایه خادمات مناسب در زمینه حمل و نقل، می توان شرایط لازم و کافی را در هماهنگی با شرایط زیست محیطی فراهم نمود آلودگی های ناشی از حمل ونقل در وضعیت خطرناکی به سر می برد چنانچه بدون توجه به ویژگی های محیط زیست تغییراتی در آن به وجود آید، سببافزایش آلودگی ها خواهد شد بنابرای ، بایستی اثرا و راهکارهای حمل و نقل در محیط زیست شهری مورد شناسایی قرار گرفته و دارای برنامه ریزی اصولی و منطقی گردد تا اثرا مررز و زیان آور آلودگی های ناشی از آن بر سلامت جامعاه شهری کاهش یابد