سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید اسلامی اندارگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی دانشگاه صنعت آب و برق شهیدعبا
حسین صادقی – استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
علی قنبری – استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
محمود حقانی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مطالعه، آثار افزایش قیمت انرژی الکتریکی وپرداخت نقدی یارانه های آن بر تورم، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)سال ۱۳۸۰ در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه های و نتایج شبیه سازی مدل می توان چنین نتیجه گرفت که اجرای این سیاست ها، تورم شدیدا افزایش خواهد یافت. اما در این میان تاثیر افزایش قیمت از پرداخت نقدی بسیار بیشتر می باشد .اگر دولت سیاست نقدینه کردن یارانه های الکتریکی را درپیش گیرد واین یارانه پرداختی را از منبع جدا از بودجه دولت مانند درآمدهای اضافی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت ویا بافرض افزایش کمک های خارجی به دولت تامین نماید .این سیاست به نسبت افزایش قیمت برق بهینه تر است چراکه بر اساس ملاک تورم، افزایش شاخص قیمت و یا تورم کمتری را به همراه دارد.