سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میعاد فرجی – کارشناس آزمایشگاه زراعت، گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبا
مصطفی افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به دیدگاه دوگانهی موجود در مورد آثار حضور نیروی کار کشاورزی افیانی بر بخ کشاورزی کشوورمان، ضورورت دارد آثار حضور کارگران افیانی بر مسائل اقتصادی اجتماعی بخ کشاورزی مورد بررسی قرار گیورد. بنوابراین مطالعوه ای میودانی در – سال ۱۳۸۹ بر روی ۱۴۵ واحد کشاورزی استان یزد انجام گرفت. نتای این مطالعه نشان داد که حضور کوارگران کشواورزی افیوانی عملاً مهاجرت خانوارهای روستایی بدون زمین نیروی کار کشاورزی را در پی داشته و بر کیفیت زندگی تأثیر منفی داشوته اسوت. در مجموع میتوان گفت که برایند آثار حضور نیروی کار کشاورزی افیانی بر جامعه کشاورزی استان یزد منفی بوده است. با عنایوت به نتای این پژوه ، به منظور ساماندهی کارگران کشاورزی کشورمان، حفظ امنیت و آرامو در روسوتاها و جلووگیری از مفاسود اجتماعی، خروج کامل نیروی کار کشاورزی افیانی و خانوارهای آنها از روستاها امری ضروری است.