سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محسن بارونی – دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه اقتصاد س
حسین قادری – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه اقتصاد سلامت
علی اصغر بانویی – دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبائی ، گروه اقتصاد

چکیده:

جهانی شدن، پدیده ای چند بعدی است، که دارای جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی و سیاسی است .از جهانی شدن، به عنوان فرایندی از ادغام سریع اقتصادی بین کشورها، که شامل آزادسازی تجاری، جریان سرمایه گذاری و هم چنین تغییرات تکنولوژیکی است ، یاد می شود)زیبایی, ۱۸۳۱ ( در جایی دیگر ، از جهانی شدن با عنوان کاهش در موانع اعم از تکنولوژیکی یا قانونی برای مبادله اقتصادی میان ملت ها صحبت شده ا ست. . با وجود آن که پدیده جهانی شدن دارای جنبه های مختلفی ، اعم از آزادسازی تجاری، تغییرات تکنولوژیکی، مهاجرت و جا به جایی سرمایه ا ست، اما در متون اقتصادی، هر جا که صحبت از جهانی شدن پیشمی آید، بحث بیشتر روی تجارت و آزادسازی تجاری متمرکز می شود .آزادسازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق کاهش در تعرفه ها و سایر موانع تجاری تعریف شده است، مهم ترین نیروی پیش برنده جهانی شدن محسوب میشود)س.برخورداری, ۱۸۳۱ (.در دو دهه اخیر ، افزایش سریع در جریان کالاها وخدمات میان مرزهای کشورهای مختلف، یکی ازجنبه های قابل مشاهده افز ایش درادغام اقتصادی کشورها بوده است. سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۱ شکل گرفت ، این سازمان یکی از جوانترین سازمان های بین المللی و در حقیقت جانشینموافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت می باشد که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۹۱ تاسیس شده بود)،پ., ۱۸۱۱ ((. بدین ترتیب می توان گفت هر چند سازمان تجارت جهانی هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه که تحت گات شکل گرفتقدمتی شصت ساله دارد. طی شصت سال گذشته جهان شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده است ،بطوریکه صادرات کالاهر ساله به طورمتوسط رشدی معادل ۱ درصد داشته و کل حجم تجارت در سال ۱۹۹۱ ،چهارده برابر سال ۱۹۱۱ بود که این روند .) رشد بی سابقه ای داشته است)زیبایی, ۱۸۳۱تحولات دهه ی گذشته در عرصه ی اقتصاد و تجارت جهانی ،بازتاب گسترده ای بر اقتصاد داخلی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه داشته است . از مهمترین پی آمد های این تحولات ،ضرورت پیوند فرایند توسعه اقتصادی کشورها با نیروها و عواملاقتصاد جهانی است . اگر در دهه های گذشته کشورهای در حال توسعه برای رهایی از آثار عقب ماندگی و پیوستن به جریان پویای توسعه ی اقتصادی به منابع و عوامل داخلی متکی بودند ،امروز ،با توجه به شدت و پیچیدگی تحولات و هم چنین بر اساس تجربیات کشورها و نظریات جدید اقتصاد توسعه مشخص شده است که توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله داخلی نیست و هیچ کشوری نمی تواند به صرف اتکا به منابع و نیرو های داخلی به توسعه دست یابد