سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر پورارشد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

تا سال ۱۳۷۴ آب ها در زمره اموال مباح و از طریق حیازت قابل تملک بودند اما پس از آن با قانون آب ها و نحوه ملی شدن آن ها در ۰۷/۰۵/۱۳۷۴ همچنین اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۵۸) و قانون توزیع عادلانه آب ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ آب ها به عنوان مال و دارایی عمومی و مشترک در آمده و از تملک و انحصار خصوصی خارج و تخصیص، بهره برداری و حفاظت بر آن ها تابع ضوابطی چون «مصالح عامه»، «توجیه اقتصادی»، مصرف معقول و مقررات دیگر شد. مقاله حاضر از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران به بیان مهم ترین نکات پیرامون ماهیت حقوقی آب ها و ضوابط تخصیص، بهره برداری و حفاظت از آن ها پرداخته است.