سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصلح الدین رضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مجتبی فتحی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
اسماعیل حقیقت – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

میزان تبخیر – تعرق گیاه پنبه رقم ورامین در شرایط استاندارد در ایستگاه کبوتر اباد به مدت چهار سال ( ۷۳- ۱۳۷۰) اندازه گیری گردید . زمان کاشت در اواسط اردیبهشت ماه و زمان برداشت آبان ماه فصل رشد حدودا ۷ ماه ( ۲۴۰ روز) بود. با اندازه گیری های آب آبیاری (I) ، زه آب (D) و میزان بارندگی بارندگی موثر محاسبه (Pef) با استفاده از رابطه ETc= Pef +I-D مقدار تبخیر – تعرق پنبه در شرایط استاندارد (ETc) محاسبه شد. پس از کاشت زمان آبیاری طوری تنظیم می شد که میزان رطوبت خاک در ناحیه ریشه در حد رطوبت سهل الوصول گیاه باشد و سعی می شد میزان آب آبیاری بحدی باشد که حدود ۱۰% از مقدار آب داده شده زهاب از ته لایسیمتر خارج شود. متوسط تبخیر – تعرق سالانه پنبه رقم ورامین با احتساب خاک آب ۹۰۲ میلیمتر و حداکثر و حداقل تبخیر – تعرق در سالهای دوم و اول به ترتیب برابر با ۱۰۶۷ و ۷۶۵ میلیمتر با متوسط ۱۵ نوبت آبیاری در طی ۳ سال حاصل شد. متوسط تبخیر از تشتک کلاس آ طول فصل رشد گیاه ۱۰۴۳ میلیمتر و نسبت بین تبخیر و تعرق گیاه پنبه از تشتک کلاس آ در کل دوره رشد بدون احتساب خاک آب ۰/۷۱ بدست آمد . در داخل و در حاشیه لایسیتمر به ترتیب ۳۲۹۵ و ۲۴۸۱ کیلوگرم در هکتار وش پنبه برداشت گردید.