سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک امین نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مجتبی صانعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
سعیدرضا صباغ یزدی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسن احمدی گیلارکشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

حفاظت از بستر و حریم رودخان هها از پدید ههایی مانند فرسایش و آ بشستگی به علت نقش و اهمیت این ساز ههای آبی درحفظ و پایداری منابع آب و همچنین کیفیت آب استحصال شده، ضروری است. آ بشستگی پدیدهای طبیعی است که با عمل فرسایشی جریان در بسترهای رسوبی ایجاد میشود. از طرف دیگر، هزین ههای تعمیر و نگهداری از ساز ههای در معرض آ بشستگی نیز قابل توجه است. هدف اصلی از ایجاد آ بشک نها هدایت جریان آب در مجرای رودخانه در یک راستا صحیح و با الگوی از پیش تعیین شده و برطرف ساختن خطر فرسایش در دیواره آن است. آ بشک نها با تغییر الگوی جریان و هدایتآن به سمت محور رودخانه مانع از ایجاد جریان قوی در طول دیواره ساحلی م یشوند و جریان گردابی ب هوجود آمده در محدوده اثر آنها باعث ته نشینی رسوبات دانه درش تتر و توسعه دیواره و تثبیت طبیعی و بیولوژیکی آن در ناحیه سکون ایجاد شده توسط آ بشکن م یشود. در این مقاله، با مد لسازی فیزیک ی؛ به بررسی مطالعات مربوط به آ بشستگی دماغه آ بشک نهای مستطیل شکل، با دب یهای مختلف پرداخته م یشود و الگوی کلی آ بشستگی و حداکثر میزان مربوط به آن در قالب اشکال ونمودارهای مربوطه ارائه شده است.