سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی شاهرخ نیا – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس

چکیده:

در این تحقیق، نتایج استفاده از ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری، در یک مزرعه ذرت که با سیستم آبیاری قطره ای نواری آبیاری شده، مورد بررسی قرار گرفته است. محل انجام تحقیق یکی از مزارع دشت ششده و قره بلاغ فسا و زمان انجام تحقیق سال ۱۳۸۹ بوده است. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از سند ملی نیاز آبی گیاهان، تانسیومتر، بلوک گچی، رطوبت سنج خاک و دماسنج مادون قرمز. نتایج نشان داد میزان کاهش مصرف آب در سیستم آبیاری قطره ای نواری با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی آبیاری، نسبت به مزرعه تحت مدیریت کشاورز و نسبت به مزارع تحت سیستم آبیاری سطحی سنتی، بترتیب به حدود ۳۰% و ۶۰% می رسد. کارایی مصرف آب نیز بترتیب ۴۴% و ۲۳۰% افزایش نشان می دهد. بنابراین استفاده از سیستم های نوین آبیاری و ابزارهای دقیق برنامه ریزی آبیاری می تواند به میزان قابل توجهی بهره وری ذرت دانه ای را افزایش دهد