سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا فیض بخش – پارک علم و فناوری شیلات و آبزیان
فاطمه خدام – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد محاسبه نموده است که در مجمو ع نیاز به ۲۰۰ میلیون هکتار زمینهای زراعی جدید برای کشت، جهت تا مین نیا ز غذایی بشر با نرخ رشد فعلی جمعیت می باشد. با نگاه به شرایط فعلی تنها برای ۳۰ سال آینده میتوان برای جمعیت جهان غذا تولید نمود. ۹۷ درصد آب روی کره زمین شامل آب اقیانوسها می باشد و ۴۳ درصد از اراضی نیمکره خشکی را بیابانهای بی حاصل تشکیل می دهند و این در حالی است که ۱۵ درصد از بیابانها در سواحل اقیانوسها قرار دارند و می توانند از آب اقیانوسها برای کشاورزی استفاده نمایند. بر طبق این محاسبات ۱۳۰ میلیون هکتار زمین جدید می توانند زیر کشت محصولات کشاورزی رفته و برای انسانها و حیوانات غذای جدید تولید نماین د. بعضی از محققین برای تولید غذا استفاده از گیاهان هالوفیت که به طور طبیعی نسبت به شوری خاک مقاوم هستند را پیشنهاد کردند. گیاهان هالوفیتی که برای تغذیه حیوانات میتوانند مورد استفاده قرار گیرند از گونه های Salicornia, Atriplex, Suaeda, Disticblis palmeri میباشند. همچنین هالوفیت ها را میتوان برای پرواربندی دام بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از مجموع جیره غذایی مورد استفاده قرار داد. درمزارع تولید روغن بعضی از گونه های هالوفیت مورد استفاده قرار می گیرند که شامل Salicornia bigeloii میباشد که میزان تولید آن در مقایسه با سویا و سایر دانه های روغنی که با آب شیرین آبیاری می شوند، برابر اس ت. همچنی ن مزارعی که از آب شور استفاده می کنند نسبت به مزارعی که از آب چاه استفاده می کنند انرژی کمتری مصرف می کنن د. البته در آینده نیاز برای غذا و وابستگی های غذا و محدودیت اکوسیستم آبی همه باعث توسعه اقتصادی بیشتر این حرفه می شود.