سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله حسینی منفرد – مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس
مریم صفرپورشورباخانلو – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمد نگهداری – مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس
مهدی مرادی – مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس

چکیده:

به منظوربهینه سازی مصرف آب و مقایسه آبیاری غرقابی با سطوح مختلف آبیاری تناوبی وتاثیر آن برعملکرد برنج رقم چمپای قصرالدشتی،آزمایشی در سال ۱۳۱۱ در منطقه رامجرد از توابع شهرستان مرودشت در استان فارس به اجرا گذاشته شد.اثر آبیاری غرقابی و آبیاری تناوبی با دور آبیاری ۲و۴و۶و۸ روزه با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد با افزایش دور آبیاری تعداد پنجه ها افزایش یافتند.میزان رشد علف های هرز در آبیاری تناوبی بیشتر از غرقابی بود و رشد سوروف ها در آبیاری غرقابی بیشتر بوده است.میزان آب مصرفی در شرایط آبیاری تناوبی با غرقاب اختلاف معنی داری داشت و در آبیاری تناوبی با دور ۱ روز میزان مصرف آب نسبت به تیمار غرقاب دائم ۳۹/۴مترمکعب در سطح ۱۱۱ متر مربع کاهش یافت ضمن اینکه عملکرد در آبیاری تناوبی با دور ۱ روز و آبیاری غرقاب دائم اختلاف معنی داری نداشتند.سایر اجزای عملکرد از قبیل وزن هزار دانه،تعداد خوشه وتعداد دانه در خوشه، نیز در آبیاری تناوبی با آبیاری غرقابی تفاوت معنی داری نداشتند