سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرتضی رجبی – کارشناس ارشد آبیاری و عضو هیات مدیره کشت و صنعت فتح و نصر کرمان وابسته ب

چکیده:

از آنجاییکه ذخایر اب شیرین در سراسر جهان در حال محدود شدن بوده و بسیاری از آبهای آبیاری علی الخصوص آب چاههای مناطق خشک و نیمه خشک دست خوش فرآیند شوری گردیده اند و بسیاری از مشکلات اساسی در امر کشاورزی به ویژه در مناطق خشک ایران وجود منابع آب با کیفیت نامناسب می باشد. آبهای شور موجب محدودیت برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع آب و خاک است. لذا بهره برداری از منابع اب شور مدیریت ویژه ای را می طلبد تا ضمن دستیابی به تولید بهینه به کشاورزی پایدار دست یافت. به منظور بررسی تاثیر مصرف آبهای شور بر خاک و گیاه یک سری مطالعات با استفاده از تیمارهای مختلف مدیریتی بر روی درختان پسته رقم فندقی در کشت و صنعت و فتح کرمان وابسته به مجتمع اقتصادی کمیته امداد خمینی (ره) واقع در بخش مرکزی شهرستان کرمان به اجرا درآمد در اولین مطالعات با توجه به منابع مختلف آب با شوریهای متفاوت ، و امکان اختلاط آب و تهیه کیفیت های مختلف آب آبیاری ، وجد داشت. لذا شش تیمار مدیریت مصرف آب های شور در مقاطع مختلف سال با استفاده از ۶ کیفیت آب آبیای در دو تکرار در قالب طرح آبیاری با بلوک های کامل تصادفی به شرح ذیل به اجرا درآمد. ( آب چاه شماره ۱ با شوری ۱۱/۷ds/m) ( آب چاه شماره ۲ با شوری ۸/۱ds/m) ( آب چاه شماره ۳ با شوری۷/۵ds/m) ( آب چاه شماره ۴ با شوری ۵/۱ds/m) ( مخلوط آب چاه شماره ۱ و ۲ با شوری ۹/۹ds/m همراه با عملیات کودهی و ماسه دهی به زمین طرح) ( مخلوط آب چاه شماره ۳ و ۴ با شوری ۶/۳ds/m همراه با عملیات کودهی و ماسه دهی به زمین طرح) نتایج نشان میدهد که مصرف آب چاه های شماره ۳ و ۴ با شوری حدود ۶/۳ds/m همراه با عملیات کود دهی به مقدار ۳۰ تن در هکتار و ماسه دهی به مقدار ۳۰۰ تن در هکتار بطور میانگین در دو سال حدود ۴۵ درصد افزایش عملکرد تولید محصول داشته است.