سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی عباسی – کارشناس ارشد کیفیت آب
سید مصطفی طباطبایی امیری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی و مدرس دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی
بهمن یارقلی – هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
سید مصطفی منزوی – کارشناس آبیاری و زهکشی

چکیده:

با توجه به اهمیت آب در رفع نیازهای حیاتی انسان، تمددنهای بشدری از دیدر بداز جهدت اسدتفاده بهینده از مندابع تجدیدپذیر بویژه منابع آب و خاک با مشارکت مردمی در جهت حفاظت کمی و جلوگیری از بروز تحولات کیفی درمنابع آب و حصول به توسعه پایدار استوار می باشد و در این راستا متولیان امدر تدامین آب ملدزم بده تددوین برنامده ای جهدت استفاده از کلیه منابع آب در دسترس با رعایت جوانب اقتصدادی، اجتمداعی، فرهنگدی و مخداطرات بهداشدتی و زیسدت محیطی نموده است. با افزایش جمعیت و مصرف بی رویه آب و به تبع آن با افزایش میزان فاضلاب و مواد زائد دفعی تدوام بوده است. تداوم روند کنونی مصارف آب و تولید و دفع پساب از طریق بخش شرب و بهداشت، کشداورزی و صدنعت، در کنار عوامل طبیعی )در طی چرخه آب در طبیعت، فرسایش، نفو املاح به آبهای زیر زمینی( موجدب کداهش و محددود شدن دسترسی به منابع آب شیرین و از طرف دیگر بمخاطره افتادن حیات نسل حاضر و آتی و بدروز تحدولات کیفدی در منابع آب پذیرنده خواهد شد. متاسفانه پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی ابعاد ایدن ویرانگدری را بحددی رسدانده بنحویکه به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، جهان درگیر سه چالش اساسی یعنی آلودگی، جمعیدت و فقدر مدی باشدد. بعبارت دیگر برای مدیریت تقاضا و بهبود وضعیت و موجودی منابع آب، باید از امکانات و راه حلهای متنوع تکنولوژیدک، بازچرخانی و استفاده مجدد آب، تغذیه آبهای زیرزمینی و استفاده از آبهای غیر متعارف در امورکشاورزی و سایر فعالیت ها استفاده شود.