سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه جعفرقلی بیک – دانشجوی معماری
وحید شالی امینی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

موضوع مورد بررسی دراین تحقیق پژوهش درباره چگونگی بازیافت و استفاده بهینه از آبهای خاکستری درایران و ارایه الگوی مناسب دراین زمینه می باشدچرا که آب ازدیرباز ازجمله مسائل درخور توجه مردم درشهرها و روستاهای ایران بوده است هدف اصلی این تحقیق ارایه راه حلهای مناسبدراین خصوص می باشد چرا که به نظر می رسد که برخی روشها و تجربیات کشورهای پیشرفته درزمینه بازیافت آبهای خاکستری بتواند ارایه کننده خط مشی مناسب درجهت استفاده بهینه از آبهای خاکستری درکشورهای دیگر علی الخصوص ایران باشد پرسش اصلی این پژوهش این است که آبهای خاکستری بازیافتی چیست و درچه مواردی و چگونه می توان از آن استفاده نمود؟ روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی تحلیلی است و چهارچوب نظری پژوهش براین استوار است که ارایه راه حل های مناسب برای بازیافت آبهای خاکستری میتواند دررابطه با مصرف بهینه آب و همچنین جبران کمبود آب مصرفی موثر واقع شود.