سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فرانک امیدی سراوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم
رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک بررسی عمق آبشستگی در پایهی پلها است. استفاده از شمع یکی از روشهای مقابله با آبشستگی و فرسایش است. در این مطالعه، با آزمایش بر روی فلومی به طول ۸ متر، ارتفاع۰/۵ متر و عرض ۰/۲۵ متر، اثر استفاده از شمع و تاثیر تعداد آنها در سه عدد فرودمتفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. شکل پایه مکعب مستطیلی با قاعدهای به طول ۵ و عرض۲/۵ سانتیمتر میباشد. قطر شمعهای استفاده شده در آزمایشها ۶ میلیمتر وغیرمستغرق هستند. نتایج نشان میدهند که کاربرد تعداد شمعها در سه عمق ۶/۸۵ ، ۶/۴ و ۵/۵ سانتی مترحجم و عمق آبشستگی را به میزان زیادی کاهش میدهد. ملاحظه شد که تعداد ۳ و ۴ شمع در هر سه عمق ۶/۸۵ ، ۶/۴و ۵/۵ نتایج بهتری نسبت به ۲ و ۵ شمع نشان دادهاند. همینطور کمترین مقدار آبشستگی و بیشترین راندمان، مربوط به عمق ۶/۸۵ سانتیمتر است